Col·leció de 9 mapes a escala 1:2500 centrats a Vic



Tota la zona:





Petita mostra a 100% de definició:




Link